1
2
3
4
5
کمیته رسانه ای ورزشی در اولین روز نشست خود در سال 1397 روز پرباری را گذراند.