1
2
3
4
5
کمیته پیشکسوتان اسکی به همراه مسئولین فدراسیون اسکی برگزاری مجمع پیشکسوتان اسکی را مورد ارزیابی قرار دادند.